»RODZICE
»SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

O SKŁADCE W ZHP

Dualizm składki członkowskiej (§ 78)Zjazd wprowadził do Statutu ZHP dwa podstawowe pojęcia dotyczące składki członkowskiej, które definicję składki członkowskiej bez reszty dzielą na dwie części: podstawową i dodatkową zadaniową.Podstawowa składka członkowska w ZHP to stała, obowiązkowa wpłata członka ZHP na rzecz ZHP. 
Składka ta nie jest ekwiwalentna, tzn. za jej opłacenie nie przysługują nikomu żadne materialne apanaże. Natomiast z jej opłaceniem wiążą się obecnie nierozerwalnie korzyści wynikające z przynależności do organizacji. Są to w szczególności prawa członkowskie, czyli możliwość brania udziału we wszystkich formach pracy harcerskiej, możliwość zabierania głosu i składania wniosków w sprawach dotyczących ZHP, korzystania z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP oraz możliwość noszenia munduru i odznak organizacyjnych ZHP. Wysokość oraz zasady jej naliczania określa Rada Naczelna ZHP. Ta kompetencja Rady dotyczy wszystkich członków ZHP.Dodatkowa składka (członkowska) zadaniowa to novum w naszych wewnętrznych uregulowaniach.

Dodatkowa składka zadaniowa jest przeznaczana na pokrycie kosztów udziału członka ZHP w określonym zadaniu, wynikającym z zasad i metod pracy w ZHP.  Czyli jest to składka na realizacje zadań, w tym zadań pożytku publicznego, wykonywanych przez harcerskie jednostki (np. obozy, biwaki). Wysokość tej składki określa każdorazowo organizator zadania i nie może ona przekroczyć kosztów realizacji przedsięwzięcia. Natomiast rodzaje zadań oraz zasady rozliczania (w tym rodzaje kosztów) określa Rada Naczelna ZHP. 
II. Składka = przynależność do ZHP 
(§ 24 ust.1)Zjazd dokonał zmiany również w § 24 ust. 1 Statutu ZHP dodając pkt 4 w brzmieniu: „Członkostwo zwyczajne ZHP ustaje na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie”. Zapis ten oznacza, że jeśli nie opłacimy podstawowej składki członkowskiej ZHP zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym przez Uchwałę nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 roku w sprawie podstawowej składki członkowskiej, to z dniem następnym nie jesteśmy członkami ZHP. To bardzo ważna zmiana. Wymaga ona, szczególnie od instruktorów pełniących funkcje w harcerskich komendach (skarbników bez wyjątku!) dbałości o pozostałych członków organizacji poprzez monitoring płatności tejże składki, poprzez działania informacyjne w zakresie terminów jej opłacania. Pamiętajmy o tym już dziś, bowiem termin wpłaty podstawowej składki członkowskiej za I kwartał 2012 roku mija w dniu 20 marca 2012 roku.

III. Odpowiedzialność komendanta
(§ 53; § 61)Kolejna bardzo ważna zmiana w Statucie ZHP dotyczy jasnego określenia zasad odpowiedzialności komendanta każdej harcerskiej komendy. Dwie funkcje: komendanta i skarbnika, w zakresie prowadzania działalności finansowej (i gospodarczej) w jednostkach harcerskich są kluczowe. To na komendancie każdej harcerskiej komendy spoczywa obowiązek dbałości o prawidłowość, celowość i gospodarność pozyskiwania i wydatkowania środków. Zaś na skarbniku, jako osobie przy pomocy której komendant wykonuje zadania gospodarcze i finansowe, każdej harcerskiej komendy spoczywa obowiązek rzetelności i moderowania działań w tym zakresie. Łącznie zaś ponoszą odpowiedzialność za stan finansów jednostki w skład której komendy wchodzą.

To komendant i skarbnik prowadzą politykę finansowa danej jednostki harcerskiej; to od komendanta i skarbnika każdej jednostki zależy czy ZHP (na każdym szczeblu) pomnaża majątek czy popada w długi. Dlatego właśnie wprowadzono zagrożenie kary zawieszenia w prawach członkowskich dla osób zarządzających danymi jednostkami struktury ZHP, w przypadku nie wykonywania obowiązków składkowych nałożonych na poszczególne komendy. 
IV. Uprawnienia wyborczej reprezentacji (§ 41 ust. 2)Kolejną zmianą, szalenie istotną, wprowadzoną przez Zjazd jest sprawa powiązania uprawnień do wyłonienia delegatów na zjazdy chorągwi i ZHP z liczbą członków hufca za których odprowadzono podstawowe składki członkowskie zgodnie ze stosową uchwałą Rady Naczelnej ZHP. Oznacza to, że bez względu na ilość osób objętych działaniem danego hufca, liczba delegatów reprezentujących jego stanowiska zależy jedynie od liczby osób od których odprowadzono podstawową składkę członkowską do komendy chorągwi. Zaś w przypadku Zjazdu ZHP liczba delegatów danej chorągwi zależy od liczby osób za które komenda chorągwi odprowadziła podstawową składkę członkowską do Głównej Kwatery ZHP. 


29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.