»HISTORIA » HISTORIA HARCERSTWA

HISTORIA HARCERSTWA

HISTORIA ZHP
22.02.1857 r.
- ur. się Robert Stephenson Baden Powell. Dzień 22.02 obchodzony jest na całym świecie jako dzień myśli braterskiej. 
1876 r.- Baden Powell zaciąga się do 13 pułku huzarów w Indiach wschodnich.

31.10.1888 r.-W Trębkach koło Kutna -urodził się Andrzej Małkowski 
1898 r.
- lilijka jako odznaka dla skautów - żołnierzy
1899 r.
- Mafeking "Miasto na Skałach" - zał. Edward Cecil organizacja dla chłopców - skautów- łączność i wywiad. Oblężenie Mafekingu podczas wojny Anglików z Burami. Robert Baden-Powell (Bi-Pi) szkoli młodych chłopców na "skautów": wywiady, łączność, podchodzenie, tropienie, pierwsza pomoc. 
1902 
W USA powstaje organizacja młodzieżowa Związek Kory Brzozowej Indian Leśnych Ludzi założona przez "Czarnego Wilka" - Ernesta Thompsona Setona. 
W Anglii Bi-Pi wydaje książkę "Wskazówki do wywiadów" ("Aids to scouting"), gdzie zwraca uwagę na szkolenie młodych chłopców. 
1908 r.
Książka Bi-Pi "Skauting dla chłopców" ("Scouting for Boys") - pierwszy typowo skautowy podręcznik. 
1907 r.
Początki skautingu w Anglii. 29.VII obóz doświadczalny na wyspie Brownsea 
(czyt. braunsi)w hrabstwie Dovset. Jest to oficjalny rok powstania skautingu w Anglii.  
04.09.1908- I zlot skautowy w Londynie (11000 uczestników)
1909 -16-17.XI W dzienniku "Słowo Polskie" ukazują się dwa artykuły Edmunda Naganowskiego o skautingu pt. "Bi-pi" i "Bi-es". 
1910 r.- Baden Powell występuje z wojska
1911 marzec-maj - Pierwszy kurs instruktorów skautowych we Lwowie. 
1911 r. - II zlot skautowy pod Londynem (40000 uczestników)
1910-1911 
Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella "Skauting dla chłopców" ("Scouting for boys") na język polski. 
12.1911r.- powstanie Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie
30.10.1912 r.- ślub Baden Powella z Olave Soamens
1912 III Lwowska Drużyna żeńska prowadzona przez Olgę Drahonowską wprowadza na swym obozie pozdrowienie "Czuwaj" w miejsce dotychczasowego zawołania "Czołem". Powstaje pierwszy wzór Krzyża Harcerskiego wzorowany na orderze Virtuti Militari. Pomysłodawcą projektu był ksiądz Kazimierz Lutosławski, "Szary". W czerwcu wydano książkę Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera pt. "Harce młodzieży polskiej", w której zamiast słów "skaut" i "skauting" użyto po raz pierwszy słów: "harcerz" i "harcerstwo".
10.1912 r.
- zostaje przyjęte hasło "Czuwaj", A.M. wyjeżdża do Anglii, ukazuje się drugi podręcznik "Harce młodzieży polskiej" - Eugeniusz Piasecki i Mieczysław Schreiber.
 

22.05.1911 r.- Andrzej Małkowski wydaje rozkaz w którym powołuje cztery drużyny skautowe we Lwowie (trzy męskie i jedną żeńską): 
I Lwowska Drużyna Skautów im. Naczelnika Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz, 
II Lwowska Drużyna Skautów im. Hetmana Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka, 
III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska. 
IV Lwowska Drużyna Skautów im. L. Nierosławskiego
Powstaje Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie afiliowana przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół".
 15.10.1911 r. We Lwowie ukazuje się pierwszy numer pierwszego polskiego czasopisma skautowego pt. "Skaut Pismo Młodzieży Polskiej". Na pierwszej stronie Skauta wydrukowano wiersz Ignacego Kozielewskiego pt. "Wszystko, co nasze" (późniejszy hymn harcerski). W drugim numerze Skauta ukazuje się pierwsza redakcja Prawa Skautowego
Na winiecie trzymał chorągiew z napisem "Czuwaj" , na stronie tytułowej zamieszczono wiersz Ignacego Kozielewskiego "Wszystko co nasze ..." w środku był konkurs na odznakę skautową (wziął w nim udział ks. dr Kazimierz Lutosławski).
1912 r.
- podróż Baden Powella dookoła świata, pierwszy żeński podręcznik skautowy napisany przez siostrę B.P. - "Dziewczęta- Przewodniczki"
19.06.1913 r.-W Zakopanem biorą ślub Olga Drahonowska i Andrzej Małkowski. 
02.08.1913 r.
- III Wszechbrytyjski Zlot Skautowy w Birmingham - 56 skautów polskich rozbiło swój obóz, wciągnęli na maszt flagę biało-czerwoną, drużyna reprezentacyjna składająca się z przedstawicieli wszystkich zaborów występowała ze sztandarem z białym orłem w koronie na amarantowym tle. Był to symbol nieustannej walki polskiej młodzieży o narodowe wyzwolenie, a orzeł w koronie przypominał o tym, że istnieją spadkobiercy państwa polskiego. Baden Powell nadał Andrzejowi Makowskiemu wysokie odznaczenie skautowe "Za zasługę"
1913 r.- powstanie gromad "Wilcząt"
1914 -Wybucha I Wojna Światowa - harcerze i harcerki biorą zorganizowany udział w walkach na froncie i w służbie pomocniczej (łączność, kurierzy, ochrona mostów i kolei, straż graniczna, służba sanitarna itp.). 
W 5 pułku Legionów Polskich działa harcerski pluton zwiadu "Czuwaje" dowodzony przez Stefana Roweckiego, przywódcę państwa podziemnego w latach II Wojny Światowej (Stefan "Grot" Rowecki). 
Ogłoszenie przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe (zabór austriacki) tekst Prawa i Przyrzeczenia. 
1914 r.- A. Małkowski "Jak skauci pracują ", wstępuje do Legionów Polskich
1-2.11.1916 r.
- połączenie się organizacji skautowych Królestwa w ZHP w Warszawie. Przyjęto za odznaki krzyż i lilijkę (Naczelny Komendant ks. Jan Mauersberger).
1916 
1-2.XI W Warszawie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego skupiający organizacje skautowe zaboru rosyjskiego: POS (Polska Organizacja Skautowa) i ZSP (Związek Skautek Polskich) i Junactwo. Jako wspólne odznaki przyjęto krzyż harcerski i lilijkę skautową. 
W tym roku Baden-Powell wydaje książkę "Wilczęta".
1917 r.- wydawane zostaje pismo "Harcerz" i "Harcmistrz".
1917 
W lecie Olga Drahonowska-Małkowska zorganizowała pierwszą dziewczęcą gromadę zuchową w Zakopanem ("Krasnoludki"). 
Jan Mauersberger podjął próbę opracowania nowego systemu wychowania najmłodszych członków harcerstwa i zaproponował, dla nich nazwę "zuchy".
1-2.11.1918 r.
- utworzenie ogólnopolskiego ZHP na zjeździe w Lublinie.
1918 -1-2.XI Lublin, polskie organizacje skautowe trzech zaborów łączą się w ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego, liczący wówczas 33 tysiące harcerek i harcerzy. Powstają pierwsze gromady wilcząt w Polsce, tworzone głównie przez harcerstwo męskie. 
1918-1921 
Harcerze biorą udział w walkach o granice RP: w Powstaniu Wielkopolskim, trzech Powstaniach Śląskich, akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach, walkach z Ukraińcami i wojnie polsko-bolszewickiej. 
15-16.01.1919- U wybrzeży Sycylii na płynącym do Odessy, statku greckim "Chauonia", który wpadł na minę w Cieśninie Messyńskiej, ginie Andrzej Małkowski. 
1920  ZHP  jest jednym z członków-założycieli WOSM. 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski obejmuje protektorat nad ZHP.
31.XII.1920-2.I.1921 I Walny Zjazd ZHP przyjmuje Statut, tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wybiera władze. Przewodniczącym Związku zostaje generał Józef Haller.
1920 r.
- I Jamboree - Anglia, wszystkie organizacje skautowe obwołują Baden Powella "Naczelnym Skautem Świata”, a jego ojczyzna nadaje mu miano "Lord".
1920 
Założenie Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement). ZHP jednym z członków-założycieli. 
do 02.01.1921- Walny Zjazd ZHP w Warszawie, na którym przyjęto Statut, zatwierdzono obowiązujące od 1919 r. Prawo i Przyrzeczenie, wybrano władze.
1920-1921 r.- upadek pism harcerskich
do 02.07.1921- Zlot we Lwowie, 10-lecie harcerstwa.

1921-1924 r.
- Wolne Harcerstwo - Adam Ciałkosz, skupili się wokół pisma "Płomienie". Proponowali system "puszczański", odrzucający militaryzm, w którym elementy indiańskie miały być zastąpione prasłowiańszczyzną. Uważał, iż właściwą drogą harcerstwa jest wychowanie w pokoju i miłości.
1921-1924 Prezydent Stanisław Wojciechowski obejmuje protektorat nad ZHP.
3-9.07.1924 r.- Zlot Narodowy w Warszawie.
1924 r.- II Jamboree – Dania
1925 
23.VIII Powstaje Harcerska Szkoła Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach założona przez Olgę Małkowską.

1926-39 
Działalność gromad Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, będących pod wpływem ideowym Polskiej Partii Socjalistycznej. Organizacja zajmowała się wychowaniem dzieci przede wszystkim ze środowisk robotniczych. Na czele władz stał Stanisław Dubois.

1926 
Organizacja Harcerek reformuje i ujednolica pracę gromad zuchowych dziewcząt. 
13.XII Prezydent Ignacy Mościcki przyjmuje protektorat nad ZHP. 
1928 ZHP członkiem-założycielem WAGGGS. 
14-23.07.1929
- II Zlot Narodowy w Poznaniu.
1929 r.- III Jamboree - Anglia
1929 r.- otwarcie ośrodka harcerskiego w Buczu.
1929 -W "Na tropie" ukazało się w odcinkach opowiadanie Aleksandra Kamińskiego "Jak Antek Cwaniak wilczków kształcił". 
26-27.04.1930- X Nadzwyczajny Walny Zjazd ZHP.
1931 
5.VII Uroczyste otwarcie Żeńskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu; jej komendantką została Józefina Łapińska. Upowszechnianie pomysłów i opracowań Aleksandra Kamińskiego dotyczących nowej metodyki zuchowej. Na wspólnej konferencji instruktorów harcerek i harcerzy uzgodniono jednolity dla dziewcząt i chłopców materiał programowy. 
1932 -6-12.VIII Światowa konferencja skautek na Buczu. 
Październik - Zarejestrowanie w ZHP Koła Instruktorów im. Mieczysława Bema, którego celem było m.in. objęcie przez ZHP pracą wychowawczą młodzieży ze środowisk robotniczych, rzemieślniczych i wiejskich. Przywódcą KIMB-u był Juliusz Dąbrowski. 16.08.1933 r.- Baden Powell w Gdyni.
1933 r.- IV Jamboree – Węgry
01.10.1933 r.-W Nierodziomiu otwarto Szkołę Instruktorów Zuchowych kierowaną przez AleksandraKamińskiego (dzieci 8 - 11 lat - Kamyki).
02.12.1934 r.- ustalenie Prawa i Obietnicy Zucha.
11-25.07.1935
- III Zlot Narodowy w Spale, XXV - lecie harcerstwa. Zlot pokazywał dorobek harcerstwa, uczestnicy prowadzili normalne życie harcerskie, obozy były rozłożone na dużej przestrzeni, przygotowania trwały 2 lata zakończył się pełnym sukcesem, 25 tys. uczestników, również przedstawiciele harcerstwa z zagranicy. 
1937 r.- V Jamboree - Holandia
jesień 1939 r.
- powstaje Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa ( PLAN ).
 01.1940 r.
- przestaje istnieć PLAN.
 początek 1940
- powstaje PET , nieliczna, lecz na starych tradycjach oparta organizacja młodzieży szkolnej " Przyszłość ", wywodząca się z założonego w 1886 r. z inicjatywy Zygmunta Miłkowskiego ZET-u ( Związku Młodzieży Szkolnej ). Warszawska grupa " PET-u " zetknęła się z SzSz na terenie Małego Sabotażu ( w "Wawrze "), a w 1942 włączyła się całkowicie w SzSz, dając najlepszych ludzi przede wszystkim do Grup Szturmowych.
26.12.1940 r.- A. Kamiński zakłada "Wawer" - celem było działanie w Warszawie, lecz później przeniesiono ją na cały kraj. nazwa została nadana na pamiątkę pierwszej masowej akcji wykonanej przez okupanta. W odczuciach ludności Warszawy nazwa ta wyrażała nienawiść do hitlerowskich zbrodniarzy. Zadaniem był mały sabotaż.
08.01.1941 r. - umiera w Kenii (Afryka) Lord generał Robert S.S. Baden Powell
jesień 1941 r.
- połączenie "PET-u " z "Wawrem " .
jesień 1942 r.
- w AK powstaje KEDYW ( Kierownictwo Dywersji ), dział przy Komendzie Głównej AK i przy Komendach Okręgów; przeznaczony do walk dywersyjnych.
2-3.11.1942 r.
- SzSz podzielono na trzy szczeble organizacyjne:
Grupy Szturmowe - najstarszy służbą i wiekiem, najbardziej wyrobieni, przeznaczeni do dywersji bojowej i do partyzantki ( po 18 roku życia 
Bojowe szkoły - warstwa średnia, pełniła służbę wojskową, głównie na odcinkach łączności ( od 15 - 17 roku życia ). 
Zawiszacy - najmłodsi, ćwiczenia i zbiórki najbardziej się zbliżały do przedwojennych zbiórek i ćwiczeń ( od 12-14 roku życia )
1942 r.
- włączenie do Kedywu AK - Grup Szturmowych:
Hufiec Centrum - Tadeusz Zawadzki ( Kajman, Zośka, Kotwicki ).
Hufiec Południe - Jan Bytnar ( Rudy, Krokodyl ).
Hufiec Praga - Henryk Ostrowski ( Rysiek ).
1942/1943 r.
- Akcja Sylwestrowa ( wysadzenie pod Krośnieukiem torów i przepustu kolejowego koło Radomia ).
01.1943 r.
- I turnus AGRIKOLI ( powstała w 10.1941 r. ) - Szkoła Podchorążych, służba pełniona przez GS. Młodzież uczyła się tam by w czerwcu otrzymać stopień wojskowy i przydział do wojska.
16.01.1943 r.
- likwidacja Herberta.
18.03.1943 r. 
-aresztowanie "Heńka" - nie wiadomo z jakiej przyczyny. W jego mieszkaniu znaleziono wiele materiału obciążającego, szczególnie materiały wybuchowe, broń, amunicja. Jego śledztwo było bardzo ciężkie. W jego toku prawdopodobnie po rozszyfrowaniu notatki trafiono na adres Janka Bytnara
22/23.03.1943
- aresztowanie "Rudego" wraz z ojcem. Śledztwo "Rudego" prowadzili Lange i Schultz w gmachu gestapo przy Al. Szucha 25, pokój 228. Wraz z innymi przesłuchiwanymi tego dnia odwieziono ich krytą ciężarówką do więzienia na Pawiaku.

23.03.1943 r.
- MEKSYK I - akcja odbicia więźniów przygotowana przez GS Chorągwi Warszawskiej, odwołana po wystawieniu ludzi na stanowiska z powodu nieobecności w Warszawie mjr Kiwerskiego i braku pozwolenia od władz wojskowych. "Orsza" uważał, że tak poważnej akcji w centrum miasta nie można wykonać bez zezwolenia.
26.03.1943 r.- MEKSYK II - Akcja pod Arsenałem, uzyskano pozwolenie od Kedywu. Była to największa akcja bojowa w Warszawie, po niej zaostrzono walkę z Niemcami, rozpoczęła się walka zbrojna, była zerwaniem mitu o wszechpotędze gestapo. Była również objawieniem najwyższego braterstwa.
początek 05.1943 r.
- aresztowanie Tytusa Trzcińskiego. MEKSYK III - próba odbicia więźniów. Akcja nie doszła do skutku, wywiad z Al. Szucha wskazywał wyraźnie, że T. T. nie jest wożony zwykłą metodą gestapo.
06.05.1943 r.
- zabicie Schultza (gestapowiec przesłuchujący "Rudego" ) przed domem, w którym mieszkał - ul. Mokotowska 3.
06.05.1943 r.
- aresztowanie Floriana Marciniaka. MEKSYK IV - próba odbicia F.M. - akcja nie udała się, ponieważ tego dnia ciężarówka nie przejeżdżała przez ul. Koszykową ( 08.05.1943 r. ) 
10-11.05.1943
- CHICAGO - "Orsza" zarządził akcję poszukiwania F.M. po mieście. Ulicami krążyły patrole rozpoznawcze trwające w pełnej gotowości do walki. Akcja nie powiodła się, ponieważ gdy GS rozpinały czujną sieć w stolicy, Floriana wieziono do Poznania.
22.05.1943 r.
- zabicie Langego na Pl. Trzech Krzyży. 
lato 1943 r.
- BIAŁA RÓŻA - próba odbicia F.M. z fortu 7 w Poznaniu. Akcja nie udała się, ponieważ F.M. już wywieziono.
jesień 1943 r.
- w Gross Rosen ginie Florian Marciniak.
19/20.05.1943
- odbicie 49 więźniów (jadących do Oświęcimia) pod Celestynowem. Akcja udana. dowódca - Tadeusz Zawadzki.
06.06.1943 r.
- wysadzenie mostu kolejowego koło Czarnocina, częściowo zniszczony most, w drodze powrotnej zepsucie samochodu, powrót pieszo i zakończenie przez gestapowski samochód.
20/21.08.1943 r.
- uderzenie na strażnicę w Sieczychach, akcja absolutnie udana. Zginął Tadeusz Zawadzki " Zośka" - pojechał na akcję jako obserwator i doradca.
01.08.1943 r.
- powstaje oddział Agat (anty-gestapo ), później zmiana nazwy na Pegaz.
01.09.1943 r.
- powstaje batalion Zośka - chłopcy czuli potrzebę wyjścia z konspiracji i przekształcenia się ( prawie ) w armię.
26.09.1943 r.
- akcja WILANÓW - zemsta na kolonistach niemieckich mieszkających pod Wilanowem, którzy wydali ( 08.1943 r. ) chłopców przeprowadzających rozpoznanie do jakiejś akcji. Chłopców rozstrzelano.

1944 
1.VIII-2.X Powstanie Warszawskie (wybuch o godzinie "W" - 17:00). W trwającym 63 dni powstaniu uczestniczyły harcerskie bataliony: "Zośka" i "Parasol" (należące do Szarych Szeregów), batalion "Gustaw" i batalion "Wigry". 
30.XII Zarządzeniem resortów Oświaty i Administracji Publicznej PKWN został restytuowany ZHP w wyzwolonym kraju, a następnie została powołana Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska jako władza ZHP.

22.09.1944 r.
- przestaje istnieć Parasol - batalion GS podporządkowany bezpośrednio Głównej Kwaterze, powstały z rozbudowania Agatu, nazwa od planowanego przekształcenia w kadrę brygady spadochronowej. - 23.09.1944 r Przestaje istnieć Zośka.
03.10.1944 r.
- naczelnikiem SzSz zostaje Leon Marszałek ( "Adam", "Brzoza", "Paweł" ), po hm. S. Broniewskim, który po powstaniu idzie do niewoli; L.M. jest naczelnikiem do 17.01.1945 r.
17.01.1945 r.- rozwiązanie Szarych Szeregów.25.III Formalne zakończenie pracy Pogotowia Harcerek.   
1945-1946 
Prowadzone są CAS-y, czyli Centralne Akcje Szkoleniowe (jako odpowiedź na problem braku kadry). 
1948 
HSP - Harcerska Służba Polsce - program harcerstwa polskiego obejmujący pomoc w odbudowie kraju. Połączenie w ZHP pionów żeńskiego i męskiego. 
1945-1949 r.- kontynuacja założeń przedwojennych.
1949 
marzec - Ograniczono wiek młodzieży harcerskiej do 15 lat (a wkrótce do 14 lat). W konsekwencji ulegają rozpadowi liczne drużyny. Zlikwidowano "Na Tropie"- jedyne funkcjonujące jeszcze pismo harcerskie. Harcerski ruch wydawniczy zamarł. 
1950 
Zakaz używania stroju i odznak harcerskich, nowe Prawo i Przyrzeczenie. 
15.X Wcielenie ZHP w struktury Związku Młodzieży Polskiej
1951 
1.VI Miejsce ZHP zajmuje Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej. OH ZHP zaprzestała stosowania metodyki harcerskiej i była kopią radzieckich pionierów (białe koszule, czerwone chusty, komunistyczna odznaka - tzw. "czuwajka" - zamiast krzyża itp).
1956 
maj-czerwiec - Wyodrębnienie się Organizacji Harcerskiej (w ramach ZMP), zmiana nazwy na Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL), powrót do tradycyjnego munduru i nazw. 
8-10.XII Na krajowym zjeździe działaczy harcerskich w Łodzi ("Zjeźdie Łódzkim") reaktywowano ZHP wraz z tradycjami i mundurami, na których ponownie zagościły krzyże i lilijki. ZHP włączyło się od razu w bardzo aktywną służbę Polsce - po roku 1956 zorganizowano wiele akcji, m.in.: 
• Zamonit - na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (odbudowa i rozbudowa), 
• Bieszczady 40, Bieszczady 2000 (zagospodarowanie Bieszczad), 
• 1001 Frombork, Frombork 2000 (odbudowa i rozbudowa Fromborka), 
Alerty Naczelnika (centralne akcje programowe ZHP) - zadania realizowane w tym samym czasie przez wszystkie jednostki harcerskie. 
1958 
Odejście z ZHP wielu instruktorów szaroszeregowych. 
1973 
czerwiec - Powstała Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP), do której weszły wszystkie istniejące wówczas organizacje młodzieżowe, w tym i ZHP. 
1973-81 
Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (jako program harcerstwa starszego w ZHP). Drużyny HSP zamiast szarych i zielonych mundurów używały beżowych koszul, czerwonych krajek i bordowych beretów. 
1980 
Strajki na Wybrzeżu. Rozpoczyna się ożywienie w harcerstwie. 
22.XI Powstało w Warszawie porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM). Głównym założeniem KIHAM-u było odrodzenie moralne harcerstwa w duchu tradycyjnego tekstu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego (z 1932 roku), odkomunizowanie ruchu, nawrót do skautowych metod wychowawczych. Jego symbolem była lilijka przewiązana węzłem płaskim (stąd zwyczajowa nazwa "Ruch płaskiego węzła").
1981 
Obraduje VII Zjazd ZHP, który zalegalizował działalność ruchów programowych, lecz nie dokonał zasadniczych zmian w Związku (m.in. przywrócono tradycyjną półokrągłą lilijkę). ZHP przestaje być członkiem FSZMP. 
czerwiec - Z ZHP wystąpił Krąg Instruktorów "Zawisza" z Lublina, który powołał do życia nową organizację harcerską pod nazwą "Niezależny Ruch Harcerski" (NRH). 
Rok kończy się wprowadzeniem stanu wojennego (13.XII) i internowaniem działaczy opozycji, w tym wielu harcerzy. Związek, jako jeden z nielicznych, nie został zdelegalizowany. Rozpoczął się okres szykan i represji. Zakazano działania NRH (który zszedł do podziemia). 
1982 
Pod presją władz Porozumienie KIHAM zostaje rozwiązane. 
1983 
II pielgrzymka papieża do Polski. Harcerze ze środowisk KIHAM organizują służbę sanitarną i porządkową, która wspiera służby kościelne. Efektem tej "Białej Służby" było utworzenie półtajnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Drużyny uczestniczące w Ruchu wróciły do tradycyjnego Prawa i Przyrzeczenia, tradycyjnego systemu stopni i sprawności harcerskich, tradycyjnych metod pracy. Ruch miał swoje władze naczelne i swoją własną, tajną strukturę. Jednocześnie członkowie Ruchu zewnętrznie niczym nie odróżniali się od tych z ZHP. 
 1985 
Powstała w Koninie Polska Organizacja Harcerska (POH). 
1987 
III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - II Biała Służba. 
1988 
Zlot drużyn HR na Wykusie koło Wąchocka w Górach Świętokrzyskich, z okazji pogrzebu komendanta "Ponurego" - Jana Piwnika. 
ZHP organizuje zlot 70-lecia ZHP na polach grunwaldzkich. W II Rzeczypospolitej 
1989 
12.II Powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W skład ZHR weszły wcześniej działające nielegalnie organizacje harcerskie: Promieniści, Betanie, Harcerski Niezależny Ruch Liturgiczny, Polskie Bractwo Skautowe, Luzarowcy i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. 
marzec - Obradował IX Zjazd ZHP, na którym podjęto jeszcze jedną próbę ratowania jedności harcerstwa. Jednym ze skutków była zmiana numeracji zjazdu z IX na XXVI. 
październik - Rada Naczelna ZHP rezygnuje z monopolu na odznaki i symbole harcerskie, co pozwoliło na oficjalną rejestrację pozostałych organizacji harcerskich. W Krakowie powstaje "ZHP - rok założenia 1918", który jest próbą odbudowy przedwojennego ZHP. 
2.XII Powstaje Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". 
W następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, powstaje wiele innych organizacji harcerskich. 
28.04.1990 – Naczelnikiem ZHP zostaje hm Ryszard Pacławski. 
5-7.12.1990 - grudzień - obraduje XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy (XXVII Nadzwyczajny Zjazd obradował we wrześniu - skrócił kadencję władz Związku) wprowadził dwie roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Przywrócił (i tak już od dawna funkcjonujące w wielu drużynach) Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie (z 1932 roku). Przywrócił funkcję przewodniczącego ZHP i powierzył ją hm Stefanowi Mirowskiemu. 
12-17.08.1991 – Jubileuszowy Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego w Pająku koło Częstochowy. Biała służba, wizyta Jana Pawła II w Polsce. 
12.08.1992 – złożenie wniosku do WOSM i WAGGGS w sprawie przywrócenia ZHP praw członkowskich w tych organizacjach.
27.08.1993 – objęcie honorowego protektoratu nad ZHP przez prezydenta RP Lecha Wałęsę, podczas XI PZHS w Strącznie
19-20.09.1994 – w siedzibie WOSM kolejne spotkanie w sprawie reaktywowania Harcerstwa Polskiego w skautingu
10.06.1995 - Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Poznaniu dokonuje ostatnich zmian w Statucie, które stały na przeszkodzie przynależności ZHP do światowego skautingu (m.in. przywrócona jedna rota Przyrzeczenia Harcerskiego). 
3-15.08.1995 - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu koło Warszawy.
24.10.1995 – rekomendacja Komitetu Światowego WOSM dla ZHP o odzyskanie członkostwa w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. 
8-12.07.1996 - ZHP zostaje ponownie członkiem międzynarodowych organizacji skautowych: Światowej Organizacji Skautów (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (WAGGGS). Udział reprezentacji ZHP w 32 Światowej Konferencji WOSM (Szwecja) i 29 Światowej Konferencji WAGGGS (Kanada). 
13.07.1996 – na konferencji w Oslo umiera Przewodniczący ZHP hm Stefan Mirowski. 
9.07.1997 – klęska powodzi w Polsce południowej. Alert Naczelnika ZHP „Nieść chętną pomoc”
4.11.1997 – audiencja specjalna u Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem Przewodniczącej ZHP hm Marii Hrabiowskiej, Naczelnika ZHP hm Ryszarda Pacławskiego i naczelnego Kapelana ZHP ks. Jana Ujmy
4-7.12.1997 – XXXI zjazd ZHP w Warszawie. Na funkcję Naczelnika zostaje wybrany hm Ryszard Pacławski, a Przewodniczącym ZHP hm Wojciech Katner.
28.12.1998 - 5.01.1999 – wizyta na 19 Światowym Jamboree w Chile. ZHP reprezentowały 152 osoby oraz flagowy jacht ZHP „Zawisza Czarny”
16.01.1999 – podsumowanie współzawodnictwa namiestników zuchowych „Kamykowe Wici” ogłoszone w 90. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci Aleksandra Kamińskiego. 
4-12.08.2000 – Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego Gniezno 2000.


29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.